Bestuurdersaansprakelijkheid artikel
Er bestaan twee soorten bestuurdersaansprakelijkheid. Interne bestuurdersaansprakelijkheid, die tegenover de (‘rest van de’) bv of nv geldt, en externe bestuurdersaansprakelijkheid, die tegenover derden zoals leveranciers en klanten geldt.

Over de bestuurdersaansprakelijkheid artikel

De wet bepaalt dat een rechtspersoon, zoals een besloten of naamloze vennootschap, in de meeste juridische opzichten gelijk is aan een natuurlijk persoon. Net zoals een natuurlijk persoon heeft een rechtspersoon rechten en verplichtingen. Een rechtspersoon kan echter niet zelf feitelijk handelen. Dat handelen dient uiteindelijk te geschieden door een natuurlijk persoon, zijnde de bestuurder of een persoon die feitelijk als bestuurder van de rechtspersoon optreedt. Door dergelijke handelingen wordt niet de (feitelijk) bestuurder, maar de rechtspersoon zelf gebonden.

Hoewel een bestuurder van een vennootschap een grote mate van (beleids)vrijheid heeft, zijn aan zijn optreden – zowel naar buiten toe als binnen de vennootschap – regels verbonden. Bestuurders van een vennootschap dienen hun taak jegens de vennootschap en jegens derden waarmee de vennootschap zaken doet, behoorlijk te vervullen.

Indien een bestuurder (te) grote risico’s neemt, kan hij daarvoor persoonlijk aansprakelijk worden gehouden. Er zijn verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid. Hieronder volgt een korte opsomming van de meest voorkomende categorieën.

Bestuurdersaansprakelijkheid artikel; Aansprakelijkheid bestuurder bij oprichting

Indien een beoogd bestuurder van een vennootschap (of anderen die namens de op te richten vennootschap handelen) vóór oprichting van de vennootschap, verplichtingen aangaat zoals een huurovereenkomst, een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst met een leverancier, dan bindt deze persoon zichzelf totdat de vennootschap de betreffende overeenkomst(en) ná haar oprichting bekrachtigt.

Pas vanaf dat moment wordt de vennootschap gebonden. Indien een vennootschap de overeenkomst ondanks de bekrachtiging niet nakomt, dan kan er sprake zijn van persoonlijke aansprakelijkheid, indien de bestuurder bij het aangaan van de overeenkomst wist of redelijkerwijs kon weten dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Dat wordt in ieder geval aangenomen indien een vennootschap binnen 1 jaar na oprichting failliet gaat.

Bestuurdersaansprakelijkheid artikel

Related Post