Overlijdensrisicoverzekering
Om uw partner in staat te stellen om bijvoorbeeld de hypotheek af te lossen voor het geval u komt te overlijden, vragen financiers meestal om een overlijdensrisicoverzekering.

Nu zijn de betaling van de rente en aflossing afhankelijk van uw inkomen. Als u overlijdt, komt die basis te vervallen en zouden uw erfgenamen het huis moeten verkopen omdat zij de rente en aflossing niet kunnen betalen. Met een overlijdensrisicoverzekering voorkomt u dat.

Ingeval van voortijdig overlijden wordt de hypothecaire lening afgelost met de uitkering van de verzekering. De lasten voor de erfgenamen gaan daarmee aanzienlijk omlaag, zodat zij in het huis kunnen blijven wonen.

Als u samen een huis koopt is het van het grootste belang wie de verzekering afsluit en wie de begunstigde is. Komt u daar zelf niet uit, dan helpen wij u graag verder.

Hoe werkt een overlijdensrisicoverzekering verder?

Overlijdensrisicoverzekeringen worden ingedeeld naar looptijd, uitkeringsmoment en soort uitkering. De meeste overlijdensrisicoverzekeringen zijn tijdelijk. De verzekering wordt aangegaan voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld 30 jaar). Als de verzekerde binnen de afgesproken duur komt te overlijden, dan keert de verzekeraar uit aan de begunstigde. Er zijn verschillende andere varianten mogelijk.

Over de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering moet erfbelasting worden betaald. Dat kunt u voorkomen door de verzekering te splitsen. U bent verzekerde terwijl uw partner de verzekeringnemer is, en eventueel vice versa. Uw partner is dan de premiebetalende partij, er is geen sprake van schenking. De langstlevende partner moet wel kunnen aantonen dat deze de premies ook daadwerkelijk heeft betaald.

In huwelijkse voorwaarden of een samenleefcontract kan een bepaling worden opgenomen waardoor de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering altijd vrij van erfbelasting is. Het is dus van groot belang dit vooraf goed bij de notaris vast te leggen.

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

1. Sluit niet zomaar een overlijdensrisicoverzekering af bij je bank/geldverstrekker, maar vraag meerdere offertes op. De hypotheekaanbieder mag je niet verplichten daar de verzekering af te sluiten, want koppelverkoop is verboden.

2. Check of er in de voorwaarden geen ‘en bloc-bepaling’ is opgenomen. Die geeft de verzekeraar namelijk het recht om gedurende de looptijd eenzijdig de premie te verhogen.

3. Het is niet altijd nodig om een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft de verzekerde hoofdsom de hele looptijd gelijk. Dit is duurder dan een annuïtair dalende verzekering, waarbij het verzekerde bedrag gedurende de looptijd afneemt. Laat je hierover goed adviseren door een adviseur.

Related Post